Stadgar för Svensk Neurokirurgisk Förening

Gemensamma stadgar för Svenska Läkaresällskapets sektion inom neurokirurgi samt Sveriges läkarförbunds specialitetsförening inom neurokirurgi antagna vid årsmötet 2 december 2010, revision av paragraf 5 vid årsmötet 22 maj 2014.

§1 Svensk Neurokirurgisk Förening utgör en sammanslutning av svenska neurokirurger. Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för neurokirurgi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för neurokirurgi.

Till medlem kan antas specialist inom neurokirurgi samt läkare under specialistutbildning inom neurokirurgi. Till associerad medlem (utan rösträtt) kan antas läkare under utbildning, annan medicinsk utövare eller företrädare för till medicinen närstående verksamhet.

§2 Föreningens ändamål är att i kollegial anda främja svensk neurokirurgi vad avser klinisk utveckling, forskning och utbildning, samt hälso- och sjukvård.

I egenskap av Svenska Läkaresällskapets sektion för neurokirurgi ordnas vetenskapliga presentationer vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med Sällskapets gällande arbetsordning samt avges utlåtande i och handlägges, ärenden som hänskjutits till sektionen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan/andra sektioner i Sällskapet ska samråd med denna/dessa ske.

I egenskap av Sveriges läkarförbunds specialitetsförening i neurokirurgi avger Föreningen utlåtanden i medicinska och fackliga frågor, handlägger ärenden som hänskjutits till föreningen och deltar i Förbundets representantskapsmöte.

Föreningen ordnar ett årligt möte för sina medlemmar samt är ansvarig för frivillig specialistexamen i neurokirurgi.

§3 Ansökan om medlemskap ska göras till styrelsen och behandlas av denna.
Ledamot rekommenderas vara medlem i både Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. Styrelseledamot ska tillhöra båda dessa organisationer.
Medlem ska tillhöra Svenska Läkaresällskapet för att delta i beslut som avses i §2, andra stycket.
Medlem ska tillhöra Sveriges läkarförbund för att delta i beslut som avses i §2, tredje stycket.

Medlem som önskar utträda ur Föreningen ska anmäla detta skriftligen till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem anses ha utträtt ur Föreningen om fastställd årsavgift inte betalats under två på varandra följande år.

§4 Till hedersledamot kan Föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för neurokirurgins utveckling.

§5 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som valts vid årsmöte och består av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, styrelsens sekreterare tillika kassör, samt tre övriga ledamöter. Styrelsen bör innehålla representation från samtliga neurokirurgiska universitetskliniker i landet. En ST-läkare ska vara adjungerad till styrelsen.

Uppgifter om Föreningens funktionärer ska efter förrättade val snarast tillsändas Sveriges Läkaresällskap och Sveriges läkarförbund.

§6 Styrelsen ska aktivt främja neurokirurgins sammanhållning och enhet samt verka för att intressen inom föreningens olika områden tillgodoses. Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning om det. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgör ordföranden. Vid styrelsemöte och årsmöte skall protokoll föras. Styrelsen utser representanter till nationella och internationella kommittéer.

Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

§7 Förslag till val som ska förrättas vid Föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av två ledamöter.

§8 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 maj– 30 april.
Årsmöte äger rum i anslutning till Föreningens årliga möte på dag och tidpunkt som beslutas av styrelsen. Vid årsmötet föredras styrelsens, kassörens och revisorernas berättelser, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes arbetsordning och årsavgift för det kommande året, samt väljes årligen styrelseledamöter, två revisorer, en revisorssuppleant, valberedning samt väljes en representant till Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant för denne för en tid av två år.
Skriftlig kallelse till årsmötet utsänds till medlemmarna minst fjorton dagar i förväg.

Extra föreningsmöte ska hållas när styrelsen eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende.

§9 Omröstning vid val sker öppet, om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Andra frågor avgörs, om omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal avgör ordföranden vid mötet.

§10 Medlem i Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges läkareförbund, som inte är medlem i Föreningen äger tillträde till Föreningens möten med rätt att delta i förhandlingarna, men inte i Föreningens beslut.

§11 Beslut om ändringar av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring lämnas minst två månader i förväg till styrelsen. Förslag om stadgeändring tillsammans med styrelsens yttrande över förslaget ska tillsändas medlemmarna med kallelsen till årsmötet.

 

För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.