Stadgar för Svensk Neurokirurgisk Förening

Stadgar för Svensk Neurokirurgisk Förening

Gemensamma stadgar för Svenska Läkaresällskapets neurokirurgiska medlemsförening samt Sveriges läkarförbunds specialitetsförening inom neurokirurgi, antagna vid årsmöte den 2 december 2010, med revision av paragraf 5 den 22 maj 2014. Stadgarna omarbetade och antagna den 7 september 2020.

§ 1

Svensk Neurokirurgisk Förening utgör en sammanslutning av svenska neurokirurger. Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets medlemsförening för neurokirurgi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för neurokirurgi.

Till medlem kan antas specialist inom neurokirurgi samt läkare under specialistutbildning inom neurokirurgi. Till associerad medlem (utan rösträtt) kan antas läkare under utbildning, annan medicinsk utövare eller företrädare för till medicinen närstående verksamhet.

§ 2

Föreningens ändamål är att i kollegial anda främja svensk neurokirurgi vad avser klinisk utveckling, forskning och utbildning, samt hälso- och sjukvård.

I egenskap av Svenska Läkaresällskapets medlemsförening för neurokirurgi ordnas vetenskapliga presentationer vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med Sällskapets arbetsordning samt avges utlåtanden i och handläggs ärenden som hänskjuts till medlemsföreningen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan/ andra medlemsföreningar eller sektioner i Sällskapet ska samråd med denna/dessa ske.

I egenskap av Sveriges läkarförbunds specialitetsförening i neurokirurgi avger Föreningen utlåtanden i medicinska och fackliga frågor, handlägger ärenden som hänskjuts till Föreningen och deltar i Förbundets representationsmöten.

Föreningen anordnar ett årligt möte för sina medlemmar. Föreningen är ansvarig för specialistexamen i neurokirurgi.

§ 3a

Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen och behandlas av denna. Medlem i Föreningen är enligt § 3 i Svenska Läkaresällskapets stadgar föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet. Medlem i Föreningen rekommenderas vara medlem Sveriges läkarförbund.

Medlem bör vara läkare för att delta i beslut i frågor som avses i § 2, andra stycket eller som medlemsföreningen i övrigt behandlar i sin egenskap av medlemsförening i Sällskapet. Medlem ska tillhöra Sveriges läkarförbund för att delta i beslut som avses i § 2, tredje stycket.

Medlem som önskar utträda ur Föreningen ska anmäla detta skriftligen till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem anses ha utträtt ur Föreningen om fastställd årsavgift inte betalats under två på varandra följande år.

§ 3b

Medlemsregister

Föreningens medlemsregister innehåller namn, adress, e-post, personnummer och uppgift om medlemmen är läkare, pensionär, examinerad men ej legitimerad, samt om medlemmen tillhör flera medlemsföreningar i Svenska Läkaresällskapet.

Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se § 13) och för att medlemsföreningens medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i medlemsföreningen är grund för avgift och mandat. Medlemsföreningen ska rapportera in antal läkarmedlemmar i Föreningen genom att lämna in medlemsregistret till Svenska Läkaresällskapet angivna datum (se § 36h Svenska Läkaresällskapets stadgar). Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

§ 4

Till hedersledamot kan Föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för neurokirurgins utveckling.

§ 5

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som valts vid årsmöte. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, styrelsens sekreterare tillika kassör, samt tre övriga ledamöter. Styrelsen bör innehålla representation från samtliga neurokirurgiska universitetskliniker i landet. En ST-läkare ska vara adjungerad till styrelsen.

Styrelseledamot ska vara enskild medlem i Sveriges läkarförbund. Ledamot i medlemsföreningens styrelse som deltar i beslut som rör Svenska Läkaresällskapet bör vara läkare.

Styrelsen ansvara för att efter förrättade val omedelbart underrätta Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund om vilka funktionärer som utsetts.

Vidare ansvara styrelsen för att snarast underrätta, genom utdrag ur protokoll, Svenska Läkaresällskapets nämnd om beslut som berör för Sällskapet gemensamma angelägenheter .

§ 6

Styrelsen ska aktivt främja neurokirurgins sammanhållning och enhet samt verka för att intressen inom föreningens olika områden tillgodoses.

Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning om det. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgör ordföranden. Vid styrelsemöte och årsmöte skall protokoll föras. Styrelsen utser representanter till nationella och internationella kommittéer.

Ärenden kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

§ 7

Förslag till val som skall förrättas på Föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av två ordinarie ledamöter samt en suppleant.

§ 8

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden den 1 maj – den 30 april. Årsmöte äger rum i anslutning till Föreningens årliga möte på dag och tidpunkt som beslutas av styrelsen.

Vid årsmötet föredras styrelsens, kassörens och revisorernas berättelser, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställs arbetsordning och årsavgift

för kommande året, samt väljs årligen styrelseledamöter, två revisorer, en revisorssuppleant och valberedning.

Vidare förrättas val till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling i enlighet med Sällskapets stadgar. Ledamot/ledamöter och suppleant(er) i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska vara läkare.

Fråga eller frågor som medlemsföreningen vill föra upp på Svenska Läkaresällskapets fullmäktiges dagordning bör behandlas på Föreningens ordinarie möte och sändas till Svenska Läkaresällskapets nämnd minst två månader före Svenska Läkaresällskapets ordinarie fullmäktigemöte.

Skriftlig kallelse till Föreningens årsmöte utsänds till medlemmarna senast femton dagar före mötet.

Extra föreningsmöte ska hållas när styrelsen eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende.

§ 9

Omröstning vid val sker öppet, om inte annat begärs. Andra frågor avgörs, om omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal avgör ordföranden vid mötet.

§ 10

Nämndledamot av Svenska Läkaresällskapet samt medlem i Sveriges Läkarförbund, som inte är medlem i Föreningen äger tillträde till Föreningens årsmöten med rätt att delta i förhandlingarna, men inte i Föreningens beslut.

§ 11

Beslut om ändringar av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring lämnas minst två månader i förväg till styrelsen. Förslag om stadgeändring tillsammans med styrelsens yttrande över förslaget ska tillställas medlemmarna med kallelsen till årsmötet. För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

Beslutet om stadgeändring träder ikraft sedan det fastställts av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.

§ 12

Personuppgifter i förhållande till medlemmarna:

Svensk Neurokirurgisk Förening samlar in och behandlar personuppgifter (se § 3b) för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera dess angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).

Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera, föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för Föreningens ändamål.

§ 13

Inbördes arrangemang mellan Svensk Neurokirurgisk Förening (Medlemsföreningen) och Svenska Läkaresällskapet:

Medlemsföreningen och Svenska Läkaresällskapet har ett samarbete för att skapa nyttor både för medlemsföreningen och för medlemmarna i medlemsföreningen. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan medlemsföreningen och Svenska Läkaresällskapet rörande medlemsföreningens medlemmar.

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:

Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av Svenska Läkaresällskapets stadgar.

Medlemsföreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (§ 12).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då medlemsföreningen lämnar in sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål;

  • beräkning av avgift till Svenska Läkaresällskapet (se § 3b),
  • beräkning av mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige (se § 3b),
  • när Svenska Läkaresällskapet gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
  • när Svenska Läkaresällskapet i övrigt informerar om Svenska Läkaresällskapets aktiviteter och verksamhet så att medlem i medlemsföreningen, som också är föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet, kan utnyttja dessa.

Medlemsföreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot Svenska Läkaresällskapet fullgjorts.

Svenska Läkaresällskapet genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för Svenska Läkaresällskapets egen behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Medlemsföreningen är kontaktpunkt för sin egen behandling (se hemsidan för kontaktuppgifter).